KPSS-A Nedir?

Özel bir yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetiştirme programı sonrası yeterlilik sınavına tabi tutulan Başbakanlık ve Bakanlıklara ait müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör, denetçi gibi kadrolara KPSS-A grubu kadrolar, bu kadrolara atanabilmek için yapılan sınavlara da KPSS-A denilmektedir.

Bu kadrolara genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilmekte olup, nadiren de olsa bazı kurumlar mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, uzman yardımcılığı ve kontrolör kadrolarına başvurabilmelerine imkân tanımaktadır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki; KPSS-A kadroları temel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunlarına yöneliktir. Mühendislik, mimarlık, fen – edebiyat gibi fakülte ve bölümlerden de başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.

KPSS A yılda 1 kez yapılır. Daha önceden Mayıs ayında yapılan KPSS A  grubu sınavları Kasım 2017’de yapılan değişiklikle birlikte Temmuz ayında yapılmaktadır.

Kariyer Meslek Nedir?

KPSS şartı gerektirmeyen kariyer mesleklerde olmasına rağmen genel itibariyle KPSS-A grubu puanlar ile alımı yapılan, kurumun kendi yaptığı yarışma ve yeterlilik sınavı ile girilen mesleklere kariyer meslek denir. Yarışma sınavını kazanan adaylar sözlü mülakat aşamasını da geçtikten sonra yardımcı olarak atanırlar. Genellikle bir buçuk ile üç yıl arasında süren yardımcılık dönemi; yoğun bir şekilde eğitim görülen ve meslek için gerekli olan bilgilerin alındığı yetiştirilme dönemidir. Mesleğin gerektirdiği eğitim ve bilgi donanımına sahip olan ve yeterlilik sınavında başarılı olanlar kariyer mesleğe girmeye hak kazanırlar.

Kariyer Meslek Sınavları

Hâkimlik, Kaymakamlık, Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu gibi kariyer meslek sahibi olabilmek için KPSS şartı aranmaksızın kurumlar yazılı ve/veya sözlü olmak kaydıyla giriş sınavlarını kendileri yapmaktadır.

Uzmanlık, Denetmenlik, Müfettişlik ve Kontrolörlük gibi kariyer meslekler için ise, KPSS’ye girmek ve daha sonra kurumların yapacağı alımlarda şartların uygun olması halinde kurum sınavlarına katılmak gerekmektedir.

Hangi Meslekler Kariyer Meslektir?

 • Hakimlik
 • Denetçilik(Sayıştay)
 • Kaymakamlık
 • Müfettişlik
 • Meslek Memurluğu(Dışişleri Bakanlığı)
 • Uzmanlık

KAriyer Mesleklerin Avantajları

 • Yüksek Ücret (Görevde / Emeklilikte)
 • Yükselme imkânı (Üst Düzey İdari Görevler)
 • Yurt dışı imkânı (Toplantılara Katılma, Staj, Araştırma, Master / Doktora)
 • Özel sektöre geçiş için basamak (Malî Müşavirlik, Gümrük Müşavirliği, vb.)

Yeterlilik Süreci Nedir?

A Grubu kadroları diğerlerinden ayıran en büyük fark en az 3 yıllık bir yeterlilik sürecinin olmasıdır. Buna göre, bir kariyer mesleği kazanan kişi mesleğe girdikten sonra kurumun farklı birimlerinde görev alarak kurumun işleyişini öğrenir.

Göreve girdikten 2 yıl sonra kariyer meslekler konusu belirlerler ve 3’üncü yılın sonunda sunmak üzere tez hazırlarlar. Ayrıca 3 yıl sonunda kurum içinde yazılı ve sözlü sınav yapılır. Ancak bazı kurumlarda sadece sözlü sınav yapılmaktadır. Yeterlilik süreci sonucunda başarılı olanların stajyer, aday, yardımcı gibi unvanları kaldırılır. Adayların maaşlarında artmalar, yurtdışı ve yükselme gibi imkânlara sahip olur.


KPSS A Grubu Mesleklerine Nasıl Girilir?

Kamu kurum ve kuruluşları, (A) grubu olarak nitelenen kadrolarına personel seçimini, esas olarak kendi mevzuatına göre yapacakları giriş sınavı ile gerçekleştirir. Ancak, kendi mevzuatında hüküm bulunmak kaydıyla KPSS puanları, giriş sınavı yapılmadan da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, doğrudan (A) grubu kadrolara atama için kullanılabilir.

KPSS-A kadrolarına başvuracak adaylar başvuru yapmak istediği kamu ku-rum ve kuruluşlarının KPSS-A grubu kadrolarında belirtilen görevlere ilişkin giriş sınavı şartlarında belirtilen KPSS puan türünden asgari puanı almak zorundadır. Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen sayıda aday çağrılır.

Örneğin SGK Müfettiş Yardımcılığı ilanında; ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS); KPSSP22 veya KPSSP48 puan türlerinin birisinden 80 ve üzerinde puan almak ve 50 kişilik kadro için sınava müracaat eden adaylar içerisinde en yüksek puanlı 250 kişi (5 kat ) içerisinde bulunmak şartı konulmuştur.

Kurumların kendi sınav yönetmeliklerinde başvuru şartı olarak istediği KPSS puan türü ve talep ettiği en az puan genellikle 70 ve üzeridir. Ancak her dönem belirli sayıda giriş sınavı yapıldığından dolayı asgari baş-vurma puanı 70 veya 75 ise de, giriş sınavına alınanların puanı başvurular dikkate alındığında 80 hatta 85 puan civarında olabilmektedir.

A Grubu Meslek Alım Süreci Nasıldır?

1- KPSS sınavı
2- Kurum sınav ilanı
3- Kuruma sınavına başvuru
4- Kurumsal sınav
5- Atama

KPSS-A Grubu Kadrolara Örnekler

 • BDDK Uzmanlığı
 • Vergi Müfettişliği
 • SPK Uzmanlığı
 • SGK Denetmenliği
 • Gelir Uzmanlığı
 • Merkez Bankası Uzmanlığı
 • Ekonomi Bakanlığı Uzmanlığı

KPSS-A Puan Türleri

2017 öncesinde adayların hangi puan türüyle hangi kurumlara girecekleri belirli iken 2017’de yapılan değişiklikle birlikte kurumların hangi puan türüyle alım yapacağı belli değildir. Ancak 2017 yılı öncesi, kurumların ilanda belirtmiş oldukları puan türleri ağırlıkları ile değişiklik sonrası belirtilen yeni puan türleri ağırlıklarını kıyaslamak mümkündür.

Şöyle ki, 2017 yılı öncesinde Gelir Uzman Yardımcılığı KPSSP35 (GY: 0,10 GK: 0,10 Hukuk: 0,20 İktisat: 0,20 Maliye: 0,20 Muhasebe: 0,20) puan türünden alım yaparken, yeni puan türleriyle kıyasladığımızda KPSSP35’e denk gelen puan türü KPSSP48 olarak karşımıza çıkmaktadır.
Mezun Olunan Bölüm Bazında Puan Türleri Analizi
Maliye Ağırlıklı Puan Türleri: P19 (% 60), P20 (% 50), P21 (% 40)
Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı için Maliye mezunlarında aranabi-lecek muhtemel puan türleri.
Örneğin 2017 yılı Hazine Müsteşarlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mü-fettiş Yardımcılığı için Maliye Mezunlarında istenen puan türü KPSSP19 iken, BDDK uzman yardımcısı için KPSSP20 puan türü istenilen puanlar arasındadır.

İktisat Ağırlıklı Puan Türleri: P14 (% 60), P15 (% 50), P16 (% 40), P17 (% 30), P13 (% 30) Hazine Müsteşarlığı ve Ekonomi, Kalkınma Bakanlıkla-rının İktisat Mezunları için istenilecek muhtemel puan türleri

Örneğin 2017 yılı Hazine Müsteşarlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ik-tisat mezunları için yapılan alımlarda istenen puan türü KPSSP14’tür.
Muhasebe Ağırlıklı Puan Türleri: P44 (% 60), P45 (% 50), P46 (% 40)
İstatistik Ağırlıklı Puan Türleri: P12 (% 60), P13 (% 40) TÜİK Uzmanlı-ğı ve özellikle SGK Denetmen Yardımcılığı için istenilecek muhtemel puan türleri

İşletme Ağırlıklı Puan Türleri: P24 (% 60), P25 (% 50), P26 (% 40) Hazi-ne Müsteşarlığı ve Ekonomi, Kalkınma Bakanlıklarının İşletme Mezunları için istenilecek muhtemel puan türleri
Örneğin 2017 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı için iş-letme mezunları için istenen puan türü KPSSP24, BDDK Uzman Yardımcısı için KPSSP25 puan türü istenilen puanlar arasındadır.

KPSS Puanlaması Hakkında Bilgiler
•   Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanmaktadır. Bu testlerde 4 yanlış soru 1 doğru soruyu götürmektedir.
•  KPSS’de bir puan türünün hesaplanabilmesi için adayın, o puan türünün hesaplanması için istenilen testlerden en az bir net yapması gerekmektedir. Aksi takdirde bir net olmayan testleri kapsayan puan türleri hesaplanmamaktadır.
•   Bütün adaylar Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna katılmak zorundadır.

Sınav Kaç Oturumdan Oluşmaktadır?

1-Genel Kültür- Genel Yetenek

2-Cumartesi Sabah Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

3-Cumartesi Öğle Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye )

3-Pazar Öğle Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik )

Yapılan son değişiklikle birlikte KPSS’de Ekonometri Testi yer almayacaktır.

KPSS A Puanı Kaç Yıl Geçerlidir?

KPSS sonuçları sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olmaktadır. Önceki yıl sınava girmiş adaylar puanlarını yükseltmek için bir sonraki yıl yapılacak KPSS’ye girebilmektedirler. Ancak, öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanın geçerlilik süresi 1 yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

2016 yılına kadar geçerlilik süresi iki yıl olan KPSS sonuçları, 2016 yılında yapılan sınav için geçerli olmak kaydıyla bir yıla indirilmiştir. Ancak sınav geçerlilik süresiyle ilgili ÖSYM’nin değişiklik yapma hakkı saklı kalmakla birlikte sınav sonuçları 2 yıl geçerlidir.

KPSS A Kadroda Yaş Sınırı Var mıdır?

KPSS A grubu kadrolar için yaş sınırı 35 tir.

Sınavda Sorumlu Olunan Alanlar Nelerdir?

22 Temmuz Pazar Sabah Oturumu( Tüm adayların gireceği oturum)

Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri 120 soru ve 130 dakikadan oluşmaktadır

Soru Dağılımı

Genel Yetenek 60 Soru     Türkçe:30, Matematik:27, Geometri:3

Genel Kültür    60 Soru     Tarih:27, Coğrafya:18, Vatandaşlık:9, Güncel:6

28 Temmuz Cumartesi  Sabah Oturumu (Toplam 3 ders)

Soru Dağılımı

Kamu Yönetimi:40

Uluslararası İlişkiler:40

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri:40

28 Temmuz Cumartesi  Öğleden Sonra Oturumu (Toplam 3 ders)

Soru Dağılımı

Hukuk:40

İktisat:40

Maliye:40

29 Temmuz Pazar Sabah Oturumu (Toplam 3 ders)

Soru Dağılımı

İşletme:40

Muhasebe:40

İstatistik:40

Pazar Öğle Oturumuna Girilmezse Ne Olur?

Bu puan türlerinin hepsinin hesaplanması için adayların 28 Temmuz Cumartesi günü sabah ve öğle oturumları ile 29 Temmuz Pazar sabah oturumlarının hepsine girmesi ve her sınav bölümünden en az 1 netinin olması gerekmektedir. Adayların sınav oturumundaki derslerin her birinden en az 1 tane net olmaması durumunda bu derslerin yer aldığı hiçbir puan türü hesaplanmaz. Bu da adayların daha az sınav kurum sınavına başvurabilmelerine sebep olmaktadır.

KPSS A için YDS’ ye Girmek Gerekli midir?

2017 yılı öncesi adayların KPSS puan türlerinin birçoğunun hesap edilebilmesi için adayın KPSS’den önce YDS’ye girmesi gerekmekteydi. ÖSYM tarafından 6 Ocak 2017’de yapılan değişiklik ile KPSS puan türlerinin hesaplamasında YDS katsayısı kaldırılmıştır. Yani KPSS’ye giren adayların YDS’ye girme zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

Ancak eski sistemde dil ağırlıklı puanlarla alım yapan üst kurul ve merkez teşkilat uzmanlıkları yeni sistemde alım yaparken yüksek ihtimalle YDS puanı şartını ön koşul olarak ekleyeceklerdir.