Kazandıran Rehberlik

Güç ve güveni hep dışımda aradım. Ama bunlar insanın içinden gelir. Ve her zaman oradadırlar.

Sigmund Freud

İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Rehberlik

Sık Sorulan Sorular, Gerekli Bilgiler

Sınav Süreci Nasıl İşler?

İcra müdürlüğü ve yardımcılığı sınavı iki aşamalıdır:

Yazılı Sınav + Sözlü sınav

* Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 03 Nisan 2022 Pazar günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapılmıştır.

Sınav Saati ve Süresi?

Sınav 3 Nisan Pazar günü sabah  10:15’te başlayıp ve 105 dakika boyunca adaylar toplam 80 soruya cevap vermişlerdir.

Hangi Bölüm Mezunları Girebilir?

*Hukuk fakültesi mezunları

*Adalet Meslek Yüksek Okulu Mezunları

*Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümü mezunları

*Adalet Meslek Eğitimi Ön Lisans Programı mezunlar

Hangi Derslerden Soru Geliyor?

Sınavda toplam 80 soru gelmektedir ve sınav temel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar Genel Kültür-Yetenek ve Alan Bilgisi bölümleridir.

1-      Genel Kültür-Yetenek Bilgisi Testi (35 Soru)

a)      Türkçe (10 soru)

b)      Matematik (10 soru)

c)      Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (5 soru)

d)      Türk Kültür ve Medeniyetleri (5 soru)

e)      Temel Yurttaşlık Bilgisi (5 soru)

2-      Alan Bilgisi Testi (45 Soru)

a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı , (8)

b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği , (12)

c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu , (9)

d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı , (8)

e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik. (8)

Sınavdaki Soru Tarzı Nasıldır?

Sınavlar çoktan seçmeli (test) olarak yapılmaktadır.

Sınavda yanlış doğruları etkilemez. (4 yanlış bir doğruyu götürmez)

Adayların Nitelikleri

Açıktan ilk defa veya naklen atanacaklarda;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak gerekir.

İcra kâtipleri arasından yapılacak atamalarda;

a) İcra kâtibi olarak fiilen en az bir yıl çalışmış olmak,

b) Birinci fıkranın (c) bendindeki eğitim şartını taşımak,

c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında düzenlenen raporların olumlu olması gerekir.

Yazılı Yarışma Sınavının Değerlendirilmesi

*Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

*Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle geçersiz sayıldığı takdirde, bu soru,  ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilir.

*Yazılı sınav soruları, aşağıda sayılan genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından oluşur.

(1) Genel yetenek ve genel kültür konuları:

a) Türkçe

b) Matematik

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

d) Türk Kültür ve Medeniyetleri

e) Temel Yurttaşlık Bilgisi

(2) Alan bilgisi konuları:

a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı ,

b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği ,

c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu ,

d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı ,

e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik.

*Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi(20), alan bilgisi soruları seksen(80) puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlanır.

*Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş(70) puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının bir katı fazlası aday sözlü sınava çağrılmaya hak kazanır. Yazılı sınavı kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava çağrılır.

  • Örneğin; 2022 Nisan sınav ilanında belirtilen kadro sayısının (550) bir katı fazlası (1100) aday Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacak . Yazılı sınavı kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da (1100’üncü aday ile aynı puanı alan diğer adaylar) sözlü sınava çağrılacaktır.
  • Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü sınava katılmaya hak kazandınız”. Sözlü sınav tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”, 70 ve üzeri puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle sözlü sınava katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.

Sözlü Sınavda Değerlendirme

Sözlü Sınav Kurulu; Personel Genel Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğü’nde görevli Bakanlıkça uygun görülen hâkim sınıfına dâhil beş(5) üyeden oluşur.

İcra müdür ve yardımcılığı sözlü sınavında, genel kültür ve genel yetenek konuları ile alan bilgisi olarak genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulmak suretiyle adayların;

a) Alan bilgisi,

b) Genel yetenek ve genel kültürü,

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği ile muhakeme gücü,

d) Genel görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ile liyakati değerlendirilir.

*İcra müdür ve yardımcılığı sözlü sınavında değerlendirme, birinci fıkranın (a) bendi için 40, diğer bentlerin her biri için 20 puan üzerinden yapılır.

*Sözlü sınav kurulu veya sınav biriminin her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı kaydolunur. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş(70) puan olması gerekir.

*Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi hazırlanır.

*İcra müdür ve yardımcılığı sınavına katılanların yazılı sınav puanının yüzde yetmişi(70) ile sözlü sınav puanının yüzde otuzunun(30) toplamı tespit edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı listesi hazırlanır.

*Bu sıralamaya tâbi tutulanların nihai puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınavda alınan puana öncelik tanınır. Yazılı sınav puanlarının da eşit olması halinde kura çekilmek suretiyle sıra belirlenir ve bu konuda yapılan işlemler sözlü sınav kurulunca düzenlenecek tutanakta gösterilir.

*İcra müdür ve yardımcılığı sınavlarının nihai sonucu Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

*Yazılı yarışma sınavı ile sözlü sınavın sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.