İdari Yargı Hakimliği

   Adalet Bakanlığı bünyesinde görev alacak İdari Yargı Hakimliği adaylarını belirlemek üzere yapılan sınavdır. Bu sınava; Hukuk Fakültesi mezunları (yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı ile verenler dahil) ile, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini (%20) geçmemek üzere ihtiyaç halinde hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdarî Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar katılabilir. Sınavında KPSS şartı aranmaz.

Adayların Sınavlarda Tabi Oldukları Bölümler Nelerdir?

   Sınavlarda tüm sorular çoktan seçmeli olacaktır ve yanlış yapılan sorular doğruyu götürmez.

   İdari Yargı Hakimliği sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınav ÖSYM tarafından test usulüyle yapılır. Sınavda adaylara, 30 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 70 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanmaktadır.

1.Kitapçık: Tüm adaylar için ortak ve zorunlu testlerden oluşur.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri

ve İnkılap Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorular ile;

Ortak Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdarî Yargılama Usulü, Hukuk Yargılama

Usulü ve Medeni Hukuk konularıyla ilgi çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

2.Kitapçık: Adli Yargı Sınavına başvuran adaylar tarafından çözülecek testten oluşur.

Adli Yargı Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

Adli Yargı Hakimliği sınavına girmek isteyen adaylar 1. ve 2. kitapçığı çözmek zorundadırlar.

Hukuk fakültesi mezunu olup adli ve idari yargı hakimliği sınavına başvurmak isteyen adaylar ise 1, 2 ve 3. kitapçığı çözeceklerdir.

3.Kitapçık: İdari Yargı Sınavına başvuran adaylar tarafından çözülecek testten oluşur.

İdari Yargı Testi: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Vergi Hukuku,Vergi Usul Hukuku, Maliye-Ekonomi konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur. İdari Yargı Hakimliği sınavına girmek isteyen adaylar 1. ve 3. Kitapçığı çözmek zorundadırlar.

4.Kitapçık: Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuran avukat adaylar tarafından çözülecek testten oluşur.

Adli Yargı-Avukat Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

Adli Yargı Testi ile Adli Yargı-Avukat Testi aynı konular ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacak ancak testlerde birbirinden farklı sorular yer alacaktır.

5.Kitapçık: İdari Yargı-Avukat Sınavına başvuran avukat adaylar tarafından çözülecek testten oluşur.

İdari Yargı-Avukat Testi: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Maliye-Ekonomi konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

İdari Yargı Testi ile İdari Yargı-Avukat Testi aynı konular ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacak ancak testlerde birbirinden farklı sorular yer alacaktır.

1, 2 ve 3. Kitapçıklar mezun adayları ilgilendirirken 4. ve 5. Kitapçıklar avukat adayları ilgilendirmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Türkçe:6 soru

Matematik:6 soru

Tarih:12 soru

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ceza Hukuku, , İdari Yargılama Usulü ve İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Maliye-Ekonomi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır.

Anayasa Hukuku:7 soru

İdare Hukuku:7 soru

İdari Yargılama Hukuku:7 soru

Medeni Hukuku:7 soru

Medeni Usul Hukuku:7 soru

Borçlar Hukuku(Genel):7 soru

Ceza Hukuku(Genel):7 soru

Vergi Hukuku -Türk Vergi Sistemi:7 soru

Vergi Usul Hukuku: 7 soru

İktisat(Mikro-Makro):4 soru

Maliye:3 Soru

Sınava Katılım İçin Adaylarda İstenilen Nitelikler

Adayların Nitelikleri

  1. a)Türk vatandaşı olmak,
  2. b)Giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.
  3. c)Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

   İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından,   her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği  kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

d)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

e)Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

f)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak.

g)Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,

h)Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,

ı) Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle kırkbeş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak şarttır.

Yazılı Yarışma Sınavının Değerlendirilmesi

  Yazılı yarışma sınavı, Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır.

   Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

   Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle geçersiz sayıldığı takdirde, bu soru,  ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru yanıtlanmış kabul edilir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testi yirmi (20) tam puan üzerinden;

   Alan Bilgisi testi seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilmektedir.

   Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür testi konuları ile Alan Bilgisi testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılır.

   Adayların Genel Başarı Puanı tespit edilirken, Genel Yetenek ve Genel Kültür testi Puanı ile Alan Bilgisi testi Puanı toplanacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı hesaplanmış olacaktır.

   Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilân edilen kadronun,

   Örneğin; 150 kişilik alım yapılacaksa, üç katı fazlası olan 450 aday mülâkata katılmaya hak kazanacaktır. 450 inci aday ile aynı puanı alan adaylar da mülâkata çağrılır.

   Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan olağanüstü hal (OHAL) kapsamındaki 680 sayılı KHK ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun “Yazılı yarışma sınavı ve mülakatın yapılış şekli” başlıklı 9/A maddesinde değişikliğe gidilerek daha önce 70 olan sınav barajı yapılan değişiklik sonrası kaldırılmıştır. 150 kişilik olan bir alımda 450 kişi içine giren adaylar mülakata çağrılır.

Buna göre adayın puanı 65 olsa dahi mülakata katılacak üç katı aday içine girebiliyorsa aday mülakata katılabilmiş olacaktır.

*Yanlış yapılan sorular doğruyu götürmez.

Mülakatın Değerlendirilmesi

Mülâkat, ilgilinin;

a)Muhakeme gücünün,

b)Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğinin,

c)Genel ve fizikî görünümünün, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunun ve liyakatinin,

d)Yetenek ve kültürünün,

e)Çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir

   Mülâkat Kurulu; Adalet Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri, Hukuk İşleri ve Personel Genel Müdürleri ile Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun her sınav için kendi üyeleri arasından belirleyeceği iki üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

   Mülâkat, yukarıdaki bentlerde yazılı özellikler her biri yirmişer puan üzerinden değerlendirilerek yapılır. Mülâkat Kurulunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

   Mülâkat sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak mülâkat başarı listesi hazırlanır ve bu listenin altı Mülâkat Kurulu tarafından imzalanarak Personel Genel Müdürlüğüne teslim edilir.

   Sınava katılanların, yukarıda belirtilen yazılı yarışma sınavı notunun yüzde yetmişi ile  mülâkat notunun yüzde otuzunun toplamı tespit edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamaya tâbi tutulanların nihai puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınavda aldığı puana öncelik tanınır. Yazılı puanlarının da eşit olması halinde, kura çekilmek suretiyle sırası belirlenir ve bu konuda yapılan işlemler düzenlenecek tutanakta gösterilir.

   Yazılı yarışma sınavı ile mülâkatın sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

 

 

*İİBF Mezunları İçin İdari Yargı Hakimliği

Şimdiye kadar yapılan tüm idari yargı hakim adaylığı sınavlarına İİBF mezunları da katılmıştır. Mevcut durumda hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, ÇEKO, Uluslar arası İlişkiler, Maliye gibi İİBF ve SBF bünyesinde yer alan en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olduğuna dair belge sunan tüm bölümler bu sınava başvurabilirler.

 

*İİBF Mezunlarına Sınav Kotası

2008 yılına kadar eşit şartlarda yarışan hukuk ve İİBF mezunlarına 2008 yılında yapılan mevzuat değişikliği ile İİBF mezunlarına %20 sınav kotası getirilmiştir.

Kotaya göre, nihai listede en fazla toplam sayının %20’ si kadar İİBF mezunu yer alabilmektedir. Yani istenirse İİBF mezunu hiç alınmayabilir veya %20 den daha düşük bir oranda da alınabilir.

*%20 Kotası Nasıl İşliyor?

İİBF kotası sınava başvururken veya mülakata girenler açısından işleyen bir durum değildir. İİBF kotası mülakatı da geçerek nihai listeye girmek için geçerlidir.

Örneğin sınava 5 bin kişi başvurduysa bunun %20’si yani en fazla İİBF olması gibi bir kısıt yok. Ya da yazılı sınavı kazananlar açısından da aynı durum geçerlidir. İİBF kotası nihai için geçerli bir durumdur.

Örneğin; sınav ile 200 idari hâkim alınacaktır. Bunun %20’ si 40’tır. Bu durumda mülakatı geçerek idari hâkim olabilecek İİBF’ li sayısı en fazla 40 olabilir. Bu sayı sınav komisyonunun takdiriyle daha düşükte olabilir.